Thông tin Du lịch

Giới thiệu tiêu chuẩn kỹ năng nghề Du lịch Việt Nam VTOS

Tại phiên họp của TAB vừa qua Tổ công tác Quản lý chất lượng và Nguồn nhân lực du lịch của TAB đã đưa ra nhận xét:
"Hiện nay đang có rất nhiều nguồn và tài liệu đào tạo (như VTOS) có sẵn trực tuyến. Các tài liệu này cần phải được xem xét, tập trung lại và có thể truy cập thông qua một nguồn trực tuyến, dễ dàng tải xuống để cung cấp các công cụ đào tạo cho các doanh nghiệp nhỏ khi cần thiết."

Với mục tiêu đó, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn trang web Giới thiệu Tiêu chuẩn Kỹ năng nghề Du lịch Việt Nam VTOS tại đây:
http://vietnamtourism.gov.vn/…/default.aspx-portalid=1&tabi…
Và video Hướng dẫn kỹ năng đào tạo theo tiêu chuẩn VTOS tại đây:
https://www.youtube.com/watch?v=eneKytojrb0

Các bạn có thể tải về các video hướng dẫn đào tạo 9 nghiệp vụ khách sạn và 4 nghiệp vụ lữ hành theo tiêu chuẩn VTOS trên Youtube, bao gồm:
1. Nghiệp vụ Buồng : https://www.youtube.com/watch?v=dMdvDzcOlTI
2. Nghiệp vụ Lễ tân : https://www.youtube.com/watch?v=srbANG_zopI
3. Nghiệp vụ Nhà hàng : https://www.youtube.com/watch?v=BdX5kNjGE_M&t=2s
4. Nghiệp vụ An ninh khách sạn : https://www.youtube.com/watch?v=xGhofANH3Uc
5. Kỹ thuật Chế biến món ăn Âu: https://www.youtube.com/watch?v=gHNnX0jIU4U
6. Kỹ thuật Làm bánh Âu : https://www.youtube.com/watch?v=MB-h7VB5SN4
7. Kỹ thuật Chế biến món ăn Việt Nam : https://www.youtube.com/watch?v=HCYn4d4bUyw
8. Nghiệp vụ Đặt giữ buồng khách sạn : https://www.youtube.com/watch?v=HWmufARBTZg
9. Nghiệp vụ Quản lý khách sạn nhỏ : https://www.youtube.com/watch?v=iz-hdWc53v0
10. Nghiệp vụ Đại lý Lữ hành : https://www.youtube.com/watch?v=AQeQfnf0qqM
11. Nghiệp vụ Điều hành Tour : https://www.youtube.com/watch?v=BRCR_bBhOyk
12. Nghiệp vụ Đặt giữ chỗ Lữ hành : https://www.youtube.com/watch?v=cYxeTSN5QfI
13. Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch : https://www.youtube.com/watch?v=wOsOguSZOnY

Ngoài ra các bạn cũng có thể tải về:
+ Các video hướng dẫn đào tạo các nghiệp vụ (tương tự như đã đăng trên Youtube);
+ Các bộ Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (VOTS) phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh.
Tại đây: 
https://1drv.ms/f/s!Aq6g94TGVRJgiioHdBRvYMylhyN2

Chúng tôi hy vọng những thông tin và tài liệu được nêu ra ở trên đây sẽ thực sự hữu ích cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành du lịch, qua đó chúng tôi chung tay góp phần cải thiện chất lượng nguồn nhân lực du lịch, cũng như chất lượng dịch vụ trong ngành du lịch Việt Nam.
______________________

INTRODUCTION ON THE VIETNAM TOURISM OCCUPATIONAL SKILLS STANDARDS (VTOS)

At the recent TAB meeting, TAB Working Group on Tourism HR & Service Quality Management commented:
“Numerous resources and training materials (such as VTOS) are available online or through various sources. Such materials need to be reviewed, centralized and accessible through one online source, easily downloaded if required which provides the training tools smaller businesses need.”
With that goal, we would like to introduce to you a website introducing Vietnam Tourism Occupational Skills Standards VTOS here:
http://vietnamtourism.gov.vn/…/default.aspx-portalid=5&tabi…

And video on VTOS training skills manual (in Vietnamese) here:
https://www.youtube.com/watch?v=eneKytojrb0

You can download the 9 skill training videos in hospitality and 4 skill training videos in tour/travel (all are in Vietnamese) on Youtube, including:
1. Housekeeping : https://www.youtube.com/watch?v=dMdvDzcOlTI
2. Front office : https://www.youtube.com/watch?v=srbANG_zopI
3. Food & Beverage service : https://www.youtube.com/watch?v=BdX5kNjGE_M&t=2s
4. Hotel security : https://www.youtube.com/watch?v=xGhofANH3Uc
5. Western food preparation : https://www.youtube.com/watch?v=gHNnX0jIU4U
6. Pastry & bakery : https://www.youtube.com/watch?v=MB-h7VB5SN4
7. Vietnamese food preparation : https://www.youtube.com/watch?v=HCYn4d4bUyw
8. CRS for hotels : https://www.youtube.com/watch?v=HWmufARBTZg
9. Small hotel management : https://www.youtube.com/watch?v=iz-hdWc53v0
10. Travel operations : https://www.youtube.com/watch?v=AQeQfnf0qqM
11. Tour operations : https://www.youtube.com/watch?v=BRCR_bBhOyk
12. CRS for travel : https://www.youtube.com/watch?v=cYxeTSN5QfI
13. Tour guiding : https://www.youtube.com/watch?v=wOsOguSZOnY

Also you can download files:
+ Training skill videos (same as posted on Youtube);
+ Vietnam Tourism Occupational Skills Standards (VTOS) in Vietnamese and English versions 
Here: https://1drv.ms/f/s!Aq6g94TGVRJgiioHdBRvYMylhyN2

We hope that the information and training materials mentioned above will be of great help to small and medium-sized enterprises in the tourism industry, thereby helping to improve the quality of tourism human resources. , as well as the quality of service in the tourism industry in Vietnam.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Các tin liên quan